Reklamačný poriadok

 

TECHNO GROUP spol. s r.o.

Limbašská cesta 4, 902 03 Pezinok
IČO: 35 838 213
DIČ: 2020205924
IČ DPH: SK 2020205924

Tel.: +421 33 642 30 16

technogroup@technogroup.sk


Spoločnosť  TECHNO GROUP spol. s r.o. zapísaná v Obchodnom registri vložka č. Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 26750/B vydáva tento Reklamačný poriadok v súlade s ust. § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Účelom Reklamačného poriadku je informovať Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne na tovar zakúpený prostredníctvom internetovej stránky : https://www.technogroup.sk/ a je účinný od 1.11.2020.

 1. Vymedzenie pojmov

Reklamačný poriadok dokument uverejnený na stránke : https://www.technogroup.sk/ pod názvom Reklamačný poriadok.

Predávajúcim sa rozumie spoločnosť TECHNO GROUP spol. s r.o. so sídlom Limbašská cesta 4, 90203 Pezinok, Slovenská republika, IČO : 35 838 213, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Vložka číslo:  26750/B.

Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ, alebo podnikateľ, ktorá prostredníctvom objednávkového formuláru na stránke https://www.technogroup.sk/ uzatvorí kúpnu zmluvu na tovar ponúkaný predávajúcim.

Kupujúci bude evidovaný ako podnikateľ iba v prípade, že uvedie v objednávke svoje IČO a IČ DPH. 

E-shop znamená internetový obchod predávajúceho, ktorý je umiestnený na internetovej stránke https://www.technogroup.sk/ .

Tovar znamená hnuteľnú vec umiestnenú na stránkach e-shopu, ktorú predávajúci ponúka k predaju prostredníctvom e-shopu.

Kúpna cena znamená kúpnu cenu za tovar vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Kúpna cena nezahŕňa prepravné náklady na dopravu tovaru na adresu určenú kupujúcim v objednávke.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovaru v internetovom obchode predávajúceho, ktoré upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru v internetovom obchode spoločnosti TECHNO GROUP spol. s r.o. umiestnenom na internetovej stránke https://www.technogroup.sk/ a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Objednávka znamená kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár predávajúcemu prostredníctvom stránky https://www.technogroup.sk/. Objednávka obsahuje informácie o objednávanom tovare (objednávacie číslo, názov tovaru, množstvo a kúpna cena tovaru)a o kupujúcom (meno a priezvisko kupujúceho, fakturačná adresa, dodacia adresa, spôsob dopravy, spôsob platby). Objednávka sa pre účely uzavretia kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a tam, kde sa v VOP hovorí o objednávke, hovorí sa aj o návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar  za kúpnu cenu tovaru a prepravné náklady uvedené v objednávke  na miesto určené kupujúcim v objednávkovom formulári. Kupujúci  sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť predávajúcemu za objednaný tovar kúpnu cenu a cenu za prepravu tohto tovaru na miesto určené kupujúcim v objednávkovom formulári. 

Spotrebiteľská zmluva znamená každú kúpnu zmluvu alebo inú zmluvu bez ohľadu na jej právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Zákon o ochrane osobných údajov  znamená zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 1. Základné podmienky reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej lehote vada, zákazník má právo túto vadu reklamovať.

Vadou sa rozumie zmena vlastnosti alebo funkčnosti tovaru ak je táto zmena zapríčinená chybou vo výrobe, použitím nevhodného a/alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, príp. nevhodné konštrukčné riešenie.

Spotrebiteľ je pri používaní tovaru povinný dodržiavať podmienky stanovené pre používanie tovaru v uvedené v záručnom liste, alebo v návode na použitie a nepoužívať tovar spôsobom, ktorý je v rozpore s obvyklým účelom jeho použitia.

Za vadu sa nedá považovať  zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorého je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

 1. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu nasledovne :

 • na jednej z prevádzkarní predávajúceho :
  •  Centrála :  Limbašská cesta 4, 902 03 Pezinok
  •  požičovňa detektorov plynu : Areál Slovnaft, Budova AB 3 prízemie
   Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava
 • písomnou reklamáciou (vyplnením formuláru : Reklamácia), ktorú zašle spolu s tovarom na adresu spoločnosti (TECHNO GROUP spol. s r.o ., Limbašská cesta 4, 902 03 Pezinok) poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou.
 • elektronicky prostredníctvom formuláru „Reklamácia“, ktorý je umiestnený na internetovej stránke e-shopu a jeho zaslaním na emailovú adresu : technogroup@technogroup.sk a zároveň musí bezodkladne predložiť reklamovaný tovar predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe tovaru (faktúra alebo pokladničný blok) v ktorejkoľvek jeho prevádzkarni alebo prostredníctvom poštovej zásielky alebo kuriérskej spoločnosti na adresu predávajúceho.

Predávajúci nie je povinný prebrať tovar zaslaný prostredníctvom dobierky.

Pre uplatnenie reklamácie je spotrebiteľ povinný predložiť predávajúcemu s reklamovaným tovarom, doklad o kúpe tovaru.

Po splnení postupu uvedeného v tomto dokumente  sa reklamácia Tovaru považuje za uplatnenú.

Adresa sídla predávajúceho pre uplatnenie reklamácie je TECHNO GROUP spol. s r.o ., Limbašská cesta 4, 902 03 Pezinok.

E-mail pre uplatnenie reklamácie je  technogroup@technogroup.sk.

V prípade ak bude reklamácia zo  strany predávajúceho uznaná, predávajúci vráti Spotrebiteľovi prepravné náklady spojené s prepravou tovaru poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou na adresu pre uplatnenie reklamácie.

 1. Lehota na uplatnenie reklamácie

Záručná doba na uplatnenie reklamácie na tovar je 24 mesiacov. Ak je na tovare, obale tovaru alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie iná záručná lehota platí lehota vyznačená na tomto mieste.

 Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia objednaného tovaru spotrebiteľom.
 V prípade ak dôjde k výmene reklamovaného Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

 Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 1. Vybavenie reklamácie

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomný doklad o vybavení reklamácie odošle predávajúci spotrebiteľovi elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácií alebo na poštovú adresu spotrebiteľa.

Reklamácia sa považuje za vybavenú ukončením reklamačného konania :

 • výmenou tovaru za tovar,
 • výmenou tovaru za iný tovar, ktorého kúpna cena je rovnaká ako kúpna cena reklamovaného tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie.

V prípade ak si spotrebiteľ v určenej lehote nevyzdvihne reklamovaný, alebo náhradný tovar po vybavení reklamácie napriek tomu, že mu predávajúci oznámil vybavenie reklamácie, vyzve predávajúci kupujúceho prostredníctvom doporučeného listu odoslaného na poslednú známu adresu kupujúceho na vyzdvihnutie si tohto tovaru v lehote 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy.

V prípade ak si kupujúci takýto tovar nevyzdvihne ani v lehote 30 dní od doručenia poslednej výzvy na prevzatie tovaru, je predávajúci oprávnený takýto tovar predať tretej osobe alebo inak speňažiť.

Týmto spôsobom je predávajúci oprávnený postupovať aj v prípade, že si kupujúci neprevezme 2 krát opakovanú výzvu na prevzatie tovaru a teda ak sa táto výzva vráti predávajúcemu ako nedoručená/nedoručiteľná. 

Reklamačný formulár

Reklamačný poriadok