Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom internetového obchodu https://www.technogroup.sk/ (ďalej iba  e-shop ) medzi kupujúcim a predávajúcim.

Všeobecné obchodné podmienky sa riadia predovšetkým zákonmi :  

 • č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • č 513/1991 Zb., Obchodný zákonník,
 • č. 250/2007 Z.z. zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady,
 • č. 372/1990 Zb. zákon o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • č. 102/2014 Z.z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predávajúcim sa rozumie spoločnosť TECHNO GROUP spol. s r.o. so sídlom Limbašská cesta 4, 90203 Pezinok, Slovenská republika, IČO : 35 838 213, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Vložka číslo:  26750/B.

Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ, alebo podnikateľ, ktorá prostredníctvom objednávkového formuláru na stránke https://www.technogroup.sk/ uzatvorí kúpnu zmluvu na tovar ponúkaný predávajúcim.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom sa rozumie :

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Kupujúci bude evidovaný ako podnikateľ iba v prípade, že uvedie v objednávke svoje IČO a IČ DPH. 

 1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávky zadané prostredníctvom e-shopu predávajúceho sú považované za záväzné.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasí s ich znením v plnom rozsahu.

Podmienkou odoslania objednávky je vaše oboznámenie sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Kúpna zmluva vzniká prijatím objednávky. Prijatím objednávky sa rozumie zaslanie potvrdenia "Prijatie objednávky" e-mailom na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim pri zadávaní objednávky.

Prílohou potvrdzujúceho emailu o prijatí objednávky je v prípade platby zálohovým listom aj "Zálohový list" obsahujúci všetky údaje potrebné pre  vykonanie platby na účet kupujúceho. V prípade platby online platobnou kartou je prílohou "Faktúra".

Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je kupujúci povinný pravdivo vyplniť všetky kontaktné údaje požadované predávajúcim v objednávkovom formulári a to :

 • meno a priezvisko objednávateľa (Obchodné meno a IČO v prípade že je kupujúcim podnikateľ),
 • fakturačná adresa (ulica, poradové číslo, mesto, PSČ, krajina),
 • dodacia adresa ak je iná ako fakturačná adresa (meno, priezvisko, ulica, poradové číslo, mesto, PSČ, krajina),
 • kontaktné údaje nevyhnutné pre doručenie objednávky (telefónne číslo, e-mail),
 • spôsob dodania,
 • spôsob platby.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za doručenie objednávky v prípade chybného zadania kontaktných údajov kupujúcim v objednávkovom formulári.

Miestom dodania tovaru je adresa, ktorú kupujúci uvedie pri vypĺňaní objednávkového formuláru prípadne adresa spoločnosti (alebo jej pobočky) v prípade osobného odberu tovaru.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru od prepravcu (od predávajúceho v prípade osobného odberu) po zaplatení celej kúpnej ceny vrátane dane z pridanej hodnoty.

 1. Cena a náklady na dodanie tovaru

Všetky ceny uvedené v e-shope sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a sú záväzné pre kupujúceho aj predávajúceho v okamihu odoslania objednávky.

Náklady na dodanie tovaru na adresu zadanú kupujúcim hradí kupujúci a závisí od zvoleného spôsobu dodania. Ceny za jednotlivé spôsoby dodania sú uvedené v objednávkovom formulári. 

 1. Dodanie tovaru

Objednaný tovar je možné dodať kupujúcemu jedným z nasledujúcich spôsobov :

 • Osobný odber na jednej z adries :
 • TECHNO GROUP spol. s r.o. - Limbašská cesta 4, 90203 Pezinok, Slovenská republika,
 • TECHNO GROUP spol. s r.o. – Požičovňa detektorov plynu Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava – areál Slovnaft, budova AB3.
 • Prepravnou spoločnosťou :
  • Slovenskou poštou
    • doručenie na adresu,
    • doručenie na poštu,
  • kuriérskou spoločnosťou.

Osobné prevzatie na adrese predávajúceho

Kupujúci bude vyzvaný na prevzatie tovaru na adrese, ktorú si zvolil prostredníctvom e-mailu v lehote 5 dní od zaslania výzvy. V prípade že si kupujúci tento tovar neprevezme v tejto lehote považuje sa objednávka za zrušenú. Lehota na prevzatie tovaru sa môže na žiadosť kupujúceho predĺžiť nie však na dobu viac ako 15 dní.

Preprava tovaru prepravnou spoločnosťou

Tovar objednaný kupujúcim je zabalený a poslaný prepravnou spoločnosťou podľa výberu kupujúceho , vrátane príslušných prepravných dokumentov. 

 1. Platobné možnosti

Platobné možnosti ponúkané v e-shope sú :

 • platba v hotovosti pri prebratí tovaru pri osobnom odbere na jednej z adries spoločnosti,
 • platba na dobierku pri prevzatí tovaru (v hotovosti alebo kartou podľa podmienok zvolenej kuriérskej spoločnosti),
 • platba vopred na účet predávajúceho prostredníctvom zálohového listu vo výške uvedenej na zálohom liste. Platba musí byť pripísaná na účet predávajúceho najneskôr 7 dní od doručenia zálohového listu e-mailom kupujúcemu (ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak) inak si predávajúci vyhradzuje právo zrušiť objednávku kupujúceho v plnom rozsahu.
 • platobnou kartou online.

Faktúra za tovar bude kupujúcemu zaslaná e-mailom na adresu uvedenú kupujúcim v objednávkovom formulári. V prípade, že kupujúci požaduje originál faktúry v tlačenej podobe, musí upozorniť predávajúceho vopred, zadaním tejto požiadavky do objednávkového formuláru.

 1. Expedícia tovaru

Doba expedície tovaru závisí od zvoleného spôsobu platby kupujúcim nasledovne :

Spôsob platby

Doba expedície

Zálohovým listom

do 2 pracovných dní od pripísania platby na účet

Kartou online

do 2 pracovných dní od zaplatenia

Platba na dobierku (pri prevzatí tovaru od prepravnej spoločnosti)

do 2 pracovných dní od zaslania potvrdenia objednávky

Platba v hotovosti pri osobnom odbere

do 2 pracovných dní od zaslania potvrdenia objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť expedičnú lehotu vo výnimočných prípadoch. V Prípade predĺženia expedičnej lehoty bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Expedičná doba môže byť predĺžená predávajúcim do 30 dní od zaslania potvrdenia o prijatí objednávky.

V prípade predĺženia expedičnej lehoty predávajúcim na viac ako 30 dní odo dňa zaslania potvrdenia objednávky, bude kupujúci informovaný o tejto skutočnosti a bude mu ponúknutá možnosť zrušiť objednávku. Ak kupujúci zruší objednávku bude mu v prípade, že objednávka bola už uhradená, vrátená celá suma objednávky na účet, z ktorého bola táto suma uhradená.

 1. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

Kupujúci je povinný doručiť odstúpenie od zmluvy predávajúcemu na e-mailovú adresu technogroup@technogroup.sk. Formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný na stránke e-shopu. Predávajúci po doručení formuláru "Odstúpenie od zmluvy" obratom pošle potvrdenie o prijatí tohto oznámenia a dohodne si s kupujúcim spôsob vrátenia tovaru.

Kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu predávajúceho (TECHNO GROUP spol. s r.o. - Limbašská cesta 4, 90203 Pezinok, Slovenská republika) do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť, skontrolovať a odskúšať, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zistenie, vlastností a funkčnosti tovaru. Ak kupujúci odstupuje od zmluvy, nie je oprávnený s tovarom zaobchádzať nad vyššie uvedený rozsah, najmä ho používať.

V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, bez známok nadmerného opotrebovania spôsobeného jeho používaním a pokiaľ je to možné, vrátane originálneho obalu.

Kupujúci berie na vedomie, že ak bude tovar vrátený predávajúcemu nekompletný, ušpinený, poškodený, nadmerne opotrebovaný v dôsledku jeho používania, alebo inak znehodnotený, nemá to síce vplyv na jeho právo odstúpiť od zmluvy, ale predávajúcemu vzniká nárok na náhradu škody vo výške zodpovedajúcej zníženiu hodnoty vráteného tovaru, ktoré bolo spôsobené neprípustným zaobchádzaním s tovarom.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

Kupujúci nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru.

Pre vrátenie platby bude použitý rovnaký spôsob platby, aký ste použili v procese objednávky, pokiaľ nebol výslovne dohodnutý iný spôsob vrátenia, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 1. Reklamácie

Reklamácie budú vybavované v súlade s reklamačným poriadkom e-shopu predávajúceho a v súlade s právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky.

Reklamačný poriadok predávajúceho je zverejnený na internetovej stránke e-shopu.

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, vybavenia reklamácie, alebo v prípade že sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva vyplývajúce kúpnej zmluvy.  Ak predávajúci odpovie na tuto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, môže kupujúci predložiť spor na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Slovenskej obchodnej inšpekcii, alebo inému príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov. Kupujúci môže využiť na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu tiež platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na stránkach http://ec.europa.eu/odr.

 1. Ochrana osobných údajov

Predávajúci je zodpovedný za ochranu osobných údajov spracovávaných v rámci e-shopu.

Pri nákupe na e-shope zhromažďuje predávajúci osobné údaje iba v rozsahu potrebnom na poskytnutie jednotlivých funkcionalít webovej stránky, a jej relevantného obsahu a služieb.

Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu udeleného používateľom, na základe oprávneného záujmu, alebo za účelom plnenia kúpnej zmluvy. 

V súvislosti s uzatvorením a plnením kúpnej zmluvy predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho, a to na účely, v rozsahu a spôsobom popísaným v Zásadách spracovania osobných údajov návštevníkov e-shopu.

 1. Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad a v celom rozsahu akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok v znení zverejnenom na e-shope predávajúceho v okamihu odoslania elektronickej objednávky cenu objednaného tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a cenu prepravných nákladov uvedených v e-shope.

Predávajúci je viazaný kúpnou zmluvou v celom jej rozsahu.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku kupujúceho alebo jej časť (odstúpiť od kúpnej zmluvy) v prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá znemožňuje dodanie tovaru predávajúcim v lehote stanovenej v týchto obchodných podmienkach alebo za cenu platnú v dobe odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. V prípade, že nastane niektorá z týchto skutočností, predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho a prípadne sa s ním dohodne na náhradnom plnení alebo inom riešení danej situácie. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu tato čiastka vrátená rovnakým spôsobom, ktorým kupujúci uskutočnil platbu kúpnej ceny alebo jej časti, prípadne iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim, a to bezodkladne, najneskôr ale do 14 dní od odstúpenia predávajúceho od zmluvy.

Predávajúci si neúčtuje žiadny poplatok za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku.

Činnosť predávajúceho podlieha kontrole nasledujúceho orgánu dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

Všeobecné obchodné podmienky

Odstúpenie od zmluvy

Reklamačný poriadok

Reklamačný formulár